Privacyverklaring  versie 3-10-2020

Dit is de privacyverklaring van Club de Petanque La Boule au But Sneek, gevestigd te Sneek, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40004216, hierna te noemen: `de Vereniging`.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan privacy@labouleaubut.nl

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Doel

Welke persoonsgegevens

Grondslag

Bewaartermijn

Ontvangers

 

 

 

 

 

 

Aanmeldingsformulier

 

en

 

het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst (licentie aanvraag).

·   Voornaam

·   Achternaam

·   Adres

·   Woonplaats

·   Gemeente

·   Geboortedatum

·   Nationaliteit

·   Telefoonnummer(s)

·   E-mail adres

 

Uitvoering van de overeenkomst

De formulieren worden uiterlijk binnen 6 maanden vernietigd.

Ledenadministratie vereniging

Gegevens inbrengen in het ledenadministratie system van de vereniging (PCLeden)

·   Voornaam

·   Achternaam

·   Adres

·   Woonplaats

·   Geboortedatum

·   Telefoonnummer(s)

·   E-mail adres

 

Uitvoering van de overeenkomst

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna

Ledenadministratie vereniging

Gegevens inbrengen in het online systeem van de NJBB (la.njbb.nl).

·   Voornaam

·   Achternaam

·   Adres

·   Woonplaats

·   Gemeente

·   Geboortedatum

·   Nationaliteit

·   E-mail adres

 

Uitvoering van de overeenkomst

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna

NJBB

Financiële administratie

·   Voornaam

·   Achternaam

·   Adres

·   Woonplaats

·   E-mail adres

·   Betaalgegevens

 

Uitvoering van de overeenkomst

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.

Financiële administratie vereniging

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doel

Welke persoonsgegevens

Grondslag

Bewaartermijn

Ontvangers

Verjaardagskalender in clubblad

·   Voornaam

·   Achternaam

·   Verjaardag maand/dag

 

Uitvoering van de overeenkomst

Gedurende de looptijd van de overeenkomst.

Redactie clubblad

vereniging

Versturen digitale berichten

·   E-mail adres

 

Uitvoering van de overeenkomst

Gedurende de looptijd van de overeenkomst.

Secretariaat vereniging

De ledenlijst

Een complete ledenlijst mag niet openbaar gemaakt worden. Het is wel toegestaan om ledeninformatie ter beschikking te stellen via een beveiligde ingang op een veilige website, die alleen te benaderen is door leden. Onze website voldoet echter niet aan deze eisen en daarom wordt dit niet op deze manier aangeboden.

Toch acht het bestuur het ter beschikking stellen van een ledenlijst als noodzakelijk voor de onderlinge communicatie. Wij zullen dus doorgaan met het verstrekken van een ledenlijst OP PAPIER aan nieuwe leden en elk jaar bij de algemene ledenvergadering. ER WORDT MET NADRUK OP GEWEZEN DEZE LIJST ALS PERSOONLIJK EN STRIKT VERTROUWELIJK TE BESCHOUWEN. Bij vervanging van de lijst DIENT DE OUDE VERNIETIGD TE WORDEN!

Ledenlijsten worden niet via internet aangeboden. Voor de noodzakelijke (mail) uitwisseling tussen ledenadministratie en secretariaat of redactie clubblad wordt gebruik gemaakt van documenten die beveiligd zijn met een versleuteld wachtwoord.

Foto’s en films

Grote voorzichtigheid is geboden wanneer beeldmateriaal op internet wordt gezet. In feite is altijd vooraf (schriftelijke) toestemming nodig. We weten nog niet goed hoe hiermee om te gaan.

Publicatie in het clubblad is geen probleem, omdat dit persoonlijk wordt aangeboden en niet op internet verschijnt.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt. In ons geval is dit de NJBB.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke:        Peter de Bruijn

E-mail:                         info@labouleaubut.nl>

Telefoonnummer:          0644856244

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.